امروزه با طرحها و ایده هایی مواجه هستیم که بیشتر به نقاشی های هنری و فیلم های تخیلی شبیه اند. طراحی هایی زیبا، پیچیده و خالقانه که با تکیه بر دانش روز و مصالح جدید خلق شده اند. طرح هایی مثل جذب انرژی از دریاها، رباتها و شهرهای شناور که در چند سال اخیر مطرح شده اند. 


 ... بقیه در ادامه مطلب ...
 جذب انرژی از دریا 

انرژی دریایی یا اقیانوسی ، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد ، مورد توجه قرار گرفته است دریا حجم عظیمی از انرژی را فراهم می‏کند که به وسیله امواج سطح دریا، جزر و مد، تفاوتهای شوری، اختالف دمای اقیانوسی اتفاق می‌افتد و می‌توان آن را برای تولید انرژی الکتریکی مهار کرد. استفاده از انرژی امواج و جزر و مد توسط ژنراتورهای خاص و استفاده از توربین های بادی در دریا برای مهار انرژی باد امکان تولید برق را فراهم می‌سازد. در روش تولید از انرژی امواج می‌توان انرژی حاصل از نوسان موجهای آب دریا را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل کرده و با استفاده از این انرژی حرکتی و به کمک ژانورتوهای مختلف انرژی حرکتی را به برق تبدیل نمود. البته این کلیت موضوع می باشد و در عمل روشهای مختلف و توربینهای مختلفی برای این کار وجود دارد. در واقع نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند برخی بر روی آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نصب می شوند. همچنین نحوه درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتیکه جذب میکنند با هم تفاوت بسیار دارد. عالوه بر کارهای مطالعاتی، نمونه هایکوچکی نیز از برخی سیستم های موجی در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. موجها به خاطر جرم آبیکه نسبت به سطح متوسط دریا جابه جا شده ، انرژی پتانسیل و به خاطر سرعت ذرات آب ، انرژی جنبشی را با خود حمل میکنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش و با شدتیکه بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد ، تلف می شود. موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می دهند ، در نتیجه سیستم های امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم 96 صـنایع و فنـاوریهـای دریـایی از بادهای محلی و هم از توفان هاییکه روزها قبل در دور دست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند. ً بر حسب کیلووات امواج توسط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان مشخص می شوند. قدرت امواج معموال بر متر بیان می شود که نمایانگر شدت انتقال یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی از موج اقیانوسها وجود دارد، به طوریکه بیش از ۴۰۰ اختراع در این زمینه به ثبت رسیده است که از آنها به سه روش اصلی استفاده از کانالی به شکل مخروط ناقص ، استفاده از حرکت عمومی امواج اقیانوس توسط مکانیزم های گوناگون و استفاده از یک ستون نوسانی آب می توان اشاره کرد. 
انرژی موج دریا از نوع تجدیدپذیر میباشد. چنین منابعی نیازی به میلیونها سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و بی‏پایان میباشند. تولید انرژی به این روش آلودگی در بر ندارد. این نیروگاهها در طول زمستان می‏توانند بیشترین میزان انرژی را تولید كنند. روش دیگر استفاده از مزارع بادی فرا ساحلییا توربین های باد هستند که چندین کیلومتر دورتر از ساحل در اقیانوس یا دریا ساخته می‌شوند تا از شرایط بهتر موجود در سرعت وزش باد در دریاها به نسبت سرعت باد در خشکی استفاده کرده و انرژی الکتریسیته بیشتری را تولید نمایند. همچین به دلیل دوری از مناطق مسکونی مشکالتی مثل سر و صدای توربینها برای ساکنین شهرها از بین می‏رود. 

  
   


منبع :کتاب صنایع و فناوری های دریاییبرچسب ها :
تکنولوژی های جدید ,  جذب انرژی از دریا ,